elektrodinamik bijih rapuh spodumene elektrodinamik